Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CreaPoint

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 Toepasselijkheid

Artikel 4 Het aanbod

Artikel 5 Totstandkoming overeenkomst

Artikel 6 Herroepingsrecht – retourneren

Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 8 De prijs

Artikel 9 Garantie

Artikel 10 Levering & uitvoering

Artikel 11 Betaling

Artikel 12 Klachtenregeling – Geschillen

Artikel 13 Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Bijlage I Modelformulier voor herroeping

 

Artikel 1 Definities

 1. Consument: de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met deze webwinkel.

 2. Dag: kalenderdag

 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consumenten aanbied. Hierna verder genoemd als CreaPoint.

 5. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in de kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 7. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Naam: CreaPoint

Vestigingsadres: Oosterveldsingel 19-R1, 7558 PJ, Hengelo (ov).

Telefoonnummer: 074-8527053, telefonisch bereikbaar ma t/m vrij 09:00 – 14:00 uur

e-mailadres: info@creapoint.nl

KvKnr.: 58462449

BTWnr.: NL137446779B01

(CreaPoint is een onderdeel van Vanallesenmeer)

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze leverings- en Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten/diensten die u sluit met CreaPoint.

 2. De tekst van de Algemene Voorwaarden wordt aan de consument beschikbaar gesteld alvorens er een overeenkomst op afstand wordt gesloten. Indien redelijkerwijs dit niet mogelijk is, zal CreaPoint voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden is in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos wordt toegezonden.

 3. Deze webwinkel richt zich voornamelijk op de Nederlandse en Belgische markt.

 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- en/of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

 2. Als CreaPoint gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden CreaPoint niet. CreaPoint kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Creapoint kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt , wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en de verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 5. Het aanbod is vrijblijvend. CreaPoint is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Artikel 5 Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van de aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door CreaPoint is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft CreaPoint passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal CreaPoint daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door CreaPoint gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. CreaPoint hanteert een Privacybeleid.

 4. CreaPoint kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien CreaPoint op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. CreaPoint zal uiterlijk bij levering van het product en/of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • Het bezoekadres van CreaPoint waar de consument met klachten terecht kan;

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of dienst; voor zover van toepassing de kosten van levering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 • Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 Herroepingsrecht – retourneren

 1. De consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan CreaPoint bekend gemaakte vertegenwoordiger, heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na de dag van ontvangst zonder opgave van reden te annuleren/ruilen.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden. Indien zij van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijker wijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan CreaPoint retourneren, conform de door CreaPoint verstrekte en redelijke instructies.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht is zij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan CreaPoint. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier (zie bijlage I), middels het retourformulier bijgesloten in de verpakking, het digitale retourformulier op de website of via e-mail info@creapoint.nl. Vervolgens dient de klant, na kenbaar te hebben gemaakt hiervan gebruik te willen maken, binnen 14 dagen de producten terug te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld d.m.v. een bewijs van verzending.

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar herroepingsrecht resp. het product niet aan CreaPoint heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 5. Indien de consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor haar eigen rekening. Met een maximum van € 6,95 in geval het retour zenden een pakketzending tot 10 kg betreft

 6. Zodra CreaPoint de producten in goede orde ontvangen heeft, krijgt de consument hiervan een bevestiging via e-mail. CreaPoint zal dan het aankoopbedrag van de terug ontvangen producten (en indien van toepassing de evt. betaalde verzendkosten ten tijde van bestellen) zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen aan de klant terugbetalen.

 7. De consument is verplicht de producten op een deugdelijke manier in te pakken/verzenden. In geval van ontstaande schade aan het product, door het niet deugdelijk verpakken door de consument van de retour te sturen producten, en daardoor is waardevermindering geconstateerd, is CreaPoint genoodzaakt deze schadekosten in mindering te brengen op het door de consument terug te ontvangen bedrag.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten, bijvoorbeeld in opdracht van de consument producten maken en/of het aanmelden van een workshop, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst en/of opgavedatum.

 2. Om gebruik te maken van haar herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door CreaPoint bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. CreaPoint kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien CreaPoint dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a: die door CreaPoint tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

b: die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c: die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d: waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop CreaPoint geen invloed heeft;

e: die tijdens workshops bij CreaPoint vervaardigd zijn;

c: voor producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a: betreffende vrijetijdsbesteding (workshop) te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b: waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 8 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan CreaPoint producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar CreaPoint geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen; of

b: de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.

 2. CreaPoint is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en/of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden aangegeven. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs of informatie door CreaPoint zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Artikel 9 Garantie

 1. CreaPoint staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en /of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover CreaPoint kan doen gelden.

 3. Eventueel gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan CreaPoint schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 4. De garantietermijn van CreaPoint komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. CreaPoint is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 5. De garantie geldt niet indien:

a: De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

b: De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van CreaPoint en/of op de verpakking behandeld zijn;

c: De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 Levering en uitvoering

 1. CreaPoint zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal CreaPoint geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consumenten akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal CreaPoint het aankoopbedrag wat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal CreaPoint zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dit geval voor rekening van CreaPoint.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij CreaPoint tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan CreaPoint bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 8. CreaPoint is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de consument in geval van overmacht. Onder overmacht verstaat CreaPoint omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van CreaPoint. CreaPoint heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling en/of diensten op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. CreaPoint zal u dit altijd schriftelijk meedelen.

Artikel 11 Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan CreaPoint te melden.

 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft CreaPoint behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 4. Indien bij overschrijding van de betalingstermijn, en na herhaaldelijke aanmaning tot verzoek om betaling, CreaPoint kosten van rechtsbijstand moet maken (incassokosten), is de koper verplicht deze extra kosten volledig aan ons te vergoeden.

 5. CreaPoint biedt de consument verschillende betaalmethodes aan.

Artikel 12 Klachtenregeling – geschillen

CreaPoint streeft naar tevreden klanten. Wanneer u klachten en/of opmerkingen heeft over de producten en/of diensten van CreaPoint, dan wordt CreaPoint daar graag van op de hoogte gebracht.

 1. CreaPoint beschikt over voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CreaPoint, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij CreaPoint ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CreaPoint binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@creapoint.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 6. Een klacht schort de verplichtingen van CreaPoint niet op, tenzij CreaPoint schriftelijk anders aangeeft.

 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door CreaPoint, zal CreaPoint naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Geschillen:

 1. Op overeenkomsten tussen CreaPoint en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 13 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

CreaPoint heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 11-02-2019.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan CreaPoint

Marcia de Jong

Oosterveldsingel 19-R1

7558 PJ Hengelo

tel.nr.:074-8527053

info@creapoint.nl
www.creapoint.nl

(CreaPoint is onderdeel van Vanallesenmeer)


 

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

de verkoop van de volgende goederen:

de levering van de volgende digitale inhoud:

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)


 

- Naam/Namen consument(en)


 


 


 

- Adres consument(en)


 


 


 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


 


 


 

- Datum

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


 

Overig

Deze tekst is via de Herroepingsrecht generator (https://webwinkelrecht.nl/diensten/generatoren/herroepingsrecht-generator/) van Webwinkelrecht, onderdeel van ICTRecht, opgesteld.

Inschrijven voor de nieuwsbriefAanmelden

Spaar voor korting

Bij elke €10,- die u besteed in onze webshop ontvangt u een tegoed van €0,50  Deze kunt u besteden bij uw volgende bestelling. klik hier voor meer informatie.
 

WebwinkelKeur lid, vertrouwd online kopen.


Lees hier onze klantenervaringen.
Keurmerk webwinkel


 

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons mailen naar info@creapoint.nl 
of bellen op 074-8527053

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 14:00 uur. Of gebruik ons contactformulier
 

Alle bedragen zijn  inclusief  BTW   


Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.